Tõrukese lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis on seotud arengukavaga. Rühma õppe- ja kasvatustegevus on vastavuses riikliku raamõppekavaga ja Uusna lasteaed Tõruke õppekavaga, arvestades rühma laste vanust, arengut ja muud eripära.

Õppetegevuses lähtutakse järgmistest printsiipidest: J. Käis`i üldõpetuse ja Hea Alguse põhimõtetest; eakohasus; võimetekohasus; arengupotentsiaal; kergemalt raskemale tuntult tundmatule; lapse motiveerimine ja tema vabatahtlikkus; integratsioon erinevate ainete vahel.

Tõrukese lasteaia õppe- ja kasvatustegevus aitab lastel kujundada oma arusaama füüsilisest maailmast: mõõtmise, kaalumise, klotsidest ehitamise, puutöö, vee- ja liivamängude, värvide segamise ja erinevate kunstimaterjalide katsumise läbi. Ühiskonnast ja kultuurist: mängude, loovmängude, kokanduse, lugude kuulamise ja ettelugemise, ühiskondlike sündmuste, rahvakalendritähtpäevade tähistamise abil. Loogikast ja matemaatikast: mõõtmise, kaalumise, võrdlemise, loendamise, vastete leidmise, korrastamise, järjestamise, sorteerimise ja klassifitseerimise abil. Kõnest ja kirjakeelest: lugemise, kirjutamise, joonistamise, dikteerimise, kuulamise ja oma ideede väljendamise abil.

Lastel on piisavalt aega enda ümbritseva avastamiseks, võimalus õppida erinevaid teid pidi ja võimalus oma tööd näidata.

Lasteaia missioon

Tingimuste loomine koostöö-, otsustus- ja õpivõimelise ning käitumisnorme järgiva koolieeliku kujunemiseks.

Lasteaia visioon

Tõrukese lasteaed on turvalise ja sobiva arengukeskkonnaga hoiu ja alushariduse teenust pakkuv lasteasutus, kus tagatakse pädeva ja laia silmaringiga lasteaia personali ning lastevanemate koostöös laste hea sotsiaalne, füüsiline ja vaimne tervis.

Lasteaed Tõruke põhieesmärk

Lasteaia töötajate ühiseks sooviks on toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset arengut, et lastel kujuneksid eeldused koolis edasijõudmiseks ning igapäevaeluga edukalt toime tulemiseks.

Uusna Lasteaed Tõruke Moto

Tahad latva ronida, hakka tüvest peale (eesti vanasõna).

 

Päevakava
07.00-08.30 Laste saabumine. Mäng ja vabategevus
08.30 Sööme hommikueinet
09.00-11.00 Arendavad tegevused
11.00-12.00 Õuetegevused. vaba mäng õues
12.15 Sööme lõunat
13.00-15.00 Vaikne tund. Puhkeaeg
15.00-16.00 Arendavad tegevused. Vaba mäng
16.00 Sööme õhtuoodet
16.30-18.00 Mäng. Laste kojusaatmine. Koostöö lastevanematega